หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 15 มิ.ย. 2554
 
 
 
       
 
 
    ๑. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
    ๒. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค/บริโภค/ระบบประปา/บ่อบาดาล
    ๓. การขยายติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ/เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว
       
 
 
    ๑. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน/ฝึกอบรมอาชีพ/ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร
    ๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์/ปรับปรุงภูมิทัศน์/ป้ายจราจรป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ
    ๓. ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และแก้ไขปัญหาความยากจน
       
 
 
    ๑. ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน/ป้องกันไข้เลือดออก/พิษสุนัขบ้า
    ๒. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ/ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา/สวนสุขภาพ
    ๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น/ทุนการศึกษา/วัสดุ ครุภัณฑ์/สื่อการเรียนการสอน
    ๔. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน
    ๕. ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์/เบี้ยยังชีพคนชรา/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
       
 
 
    ๑. การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ก่อสร้างฝาย/ขุดลอกคลอง/ลำเหมือง
    ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ/เมล็ดพันธุ์พืช/ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
    ๓. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/จัดซื้อถังขยะ/ก่อสร้างเตาเผาขยะ
       
 
 
    ๑. พัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง
    ๒. สงเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน/ก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์/เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้
    ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้าน เยาวชน อปพร. อสม.
       
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,967,714 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554